. . . . .
 
 
S/N 1628091601eshop
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Ν. 4213/13
- Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, επισκευές, διαρρυθμίσεις, άδειες δόμησης.

Ν. 4223/13
- Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (άρθ. 1-8, 13).
- Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας για την εκτέλεση έργων (άρθ. 31).
- Φωτοβολταϊκοί σταθμοί (άρθ. 55).

Ν. 4224/13
- Αναστολή πλειστηριασμών (άρθ. 2).

Ν. 4229/14
- Έξοδοι διαφυγής Θεάτρων (άρθ. 5).

Ν. 4233/14
- Δημόσια έργα, υπηρεσία μιας στάσης, διαδικασία τήρησης Μητρώων - ΜΕΕΠ, ΜΕΚ, ΜΜΕΜ - (άρθ. 26).

Ν. 4235/14
- Αγροτικά ακίνητα και Αγροκτήματα, δικαιώματα κυριότητας (άρθ. 37)
- παραχώρηση, χρήση, εξαγορά, κατάτμηση κ.ά. (άρθ. 37).

Ν. 4237/14
- Κοιμητήρια, αναστολή λειτουργίας σε προστατευόμενες περιοχές.

Ν. 4239/14
- Δήλωση στοιχείων ακινήτων (άρθ.12)

Απόφ.299/14
- Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης του ν. 4030/11.

Απόφ.297/14
- Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής.

Απόφ.7581/20.2.2014
- Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.).

ΠΟΛ 1025/14, 1048/14 και 1056/14
- Αμοιβές Μηχανικών - Φορολογία.

Εγκ. 472/14
- Μεταβολή χρήσεων γης, εκσυγχρονισμός, επέκταση, ενέργειες υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ν. 4205/2013
- Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Ν. 4208/2013
- Συστέγαση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (ιατρείων, οδοντιατρείων κ.ά.).

Ν. 4219/2013
- Μεγάλα οδικά έργα.

ΠΔ 26.11.2013
- Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου.

Απόφ. 66042/1018/13
- Επαναχρηματοδότηση μεγάλων οδικών έργων.

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ν. 4203/2013
- Αναστολή οικοδομικών αδειών (άρθ.27)
- Λατομεία, παράταση λειτουργίας (άρθ.17).
- Φυσικό αέριο σε νέες οικοδομές (άρθ.16).

Ν. 4186/2013
- Νηπιαγωγεία - Κτιριολογικές προδιαγραφές (άρθ.33).
- Βεβαιώσεις ΜΕΕΠ (άρθ.55).

ΠΔ 158/2013
- Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων - Τρόπος καταβολής.

ΣτΕ 40/2013
- Κατάργηση και συνένωση δήμων και κοινοτήτων - Έννοια της τοπικότητας - Ορεινές περιοχές.

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Ν. 4156/2013
- Μελέτη ενεργειακής Πυροπροστασίας
- Ηλεκτρονική υποβολή αδειών δόμησης.
- Έναρξη οικοδομικών αδειών.
- Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
- Γ’ ΚΠΣ ημιτελή έργα.
- Απόρρητο των καταθέσεων.
- Άδεια δόμησης - Έναρξη εργασιών.

Ν. 4199/2013
- Κατάταξη εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ.
- Κώδικας Δημοσίων έργων - Τροποποίηση.

Εγκ. 135724/4387/13
- Εκτάσεις που απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα.

Εγκ. 44721/13
- Εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

Εγκ. 42382/13
- Μελέτη Προσβασιμότητας.

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ν. 4178/2013
- Διατήρηση της Αυθαίρετης Δόμησης (Κεφ.Α άρθ.1-30).
- Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και Τράπεζα γης (Κεφ.Β άρθ.31-47).
- Άδειες δόμησης, Εργασίες Μικρής Κλίμακας (άρθ.48).
- Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Κεφ.Γ άρθ.49-50).

Ν. 4179/2013
- Ενίσχυση του Τουρισμού.

Απόφ. 2254/5.9.2013
- Υπαγωγή στον Ν.4178/2013, Απαραίτητα δικαιολογητικά, Ηλεκτρονική υποβολή.

Απόφ. 55174/15.10.2013
- Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Εγκ. 54373/3/1.10.2013 (Εγκ.3/13)
- Οδηγίες για την υπαγωγή στο Ν.4178/2013.

ΣτΕ. 3341/13
- Αντισυνταγματικότητα του Ν.4014/11.

  ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Ν. 4161/2013
- Προστασία κύριας κατοικίας (άρθ. 17).
- Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Ν. 4164/2013
- Εθνικό κτηματολόγιο - Κατάργηση, Ανασύσταση.
- Οικισμοί - Δόμηση τυφλών οικοπέδων (άρθ. 10).
- Εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων (άρθ. 16).
- Επικινδυνότητα κτιρίων (άρθ. 16 παρ.5 και 6).
- Κτίρια πλησίων διατηρητέων - Εσωτερικές διαρυθμίσεις.

Εγκ. 42382/16.7.2013
- Μελέτη προσβασιμότητας.

Εγκ. 190802/22.7.2013
- Γεωτρήσεις - Αδειοδότηση.

  ΜΑΪΟΣ 2013

ΜΑΪΟΣ 2013

Ν. 4146/2013
- Στρατηγικές επενδύσεις (Κεφ. Α’ άρθ. 1-11).
- Τροποποίηση προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων (3299/04, 3908/11) (Κεφ. Δ’ άρθ. 18-27).
- Τουριστικοί λιμένες (άρθ. 31).
- Μελέτη και Κατασκευή Δημοσίων Έργων (άρθ. 59).
- Έργα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας (άρθ. 69).
- Δημόσιες συμβάσεις (άρθ. 73).
- Τροποπ. Ν.2882/01 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (άρθ. 76).

Απόφ. 125837/726/13
- Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

Πυροσβεστική Δ/ξη 13/13
- Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις -
εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσ. Δ/ξης.

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Ν. 4129/2013
- Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΠΔ 43/2013
- Κανονισμός Oικovoμικής Διαχείρισης Evιαίας Ανεξάρτητης Aρχής Δημοσίων Συμβάσεων [Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.].

Απόφ. 1672/13
- Δικαιώματα απλής χρήσης Αιγιαλού.

Εγκ. 2/13
- Εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων.

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Ν. 4122/2013
- Ενεργειακή απόδοση κτιρίων - Τροποποίηση - ΚΕΝΑΚ (άρθ. 1-23).
- Εκκλησιαστικά έργα, αρμοδιότητα ελέγχου και έκδοσης αδειών δόμησης (άρθ. 25).
- Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (άρθ. 26).
- Οικοδομικές άδειες - Προθεσμία έκδοσης (άρθ. 27).

Ν. 4128/2013
- Αναστολή πλειστηριασμών.

ΠΔ 44/2013
- ΤΕΕ Αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Απόφ. 166476/2013
- Κέντρα κράτησης αλλοδαπών - Περιβαλλοντική αδειοδότηση.

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Ν. 4093/12
- Αδειοδότηση ιδιωτικών σχολείων, Α΄βάθμιας Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, κολλέγια, φροντιστήρια, ΙΕΚ (παρ.Θ).
- Κατάργηση εισφορών υπέρ ΤΕΕ (παρ.Η.6.4).
- Βεβαιώσεις εγγραφής ΜΕΕΠ (παρ.Η.6.3).
- Μητροπολιτικό Πάρκο «Γουδή», Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού - Αγ. Κοσμά (παρ.Δ.2).

ΠΔ 7/13
- Δημόσια έργα, αποφαινόμενα όργανα.

Απόφ. 9070/13
- Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Εγκ. 2/13
- Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Αποχωρητήρια.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Απόφ. 59845/24.12.2012
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση Τουριστικών εγκαταστάσεων και
έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής.

Αποφ. 63234/19.12.2012
- Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) - Τεύχος τεχνικών οδηγιών εφαρμογής.

Εγκ. 35/24.12.2012
- Όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου, τροποποίηση -
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (ΓΕΜ), συγκρότηση - Ισχύς ατομικών πτυχίων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Συγκεντρώνουμε όλοι τη νομοθεσία που αφορά στα αυθαίρετα:
- Ο Ν. 4014/11 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί
κωδικοποιημένος με τους νόμους: 4030/11, 4038/11, 4042/12,
4047/12, 4051/12, 4061/12, 4067/12, 4071/12, 4092/12, 4109/13
και με τις από 31.12.11 και 4.12.12 Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου. Συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Νόμου
όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε και ψηφίστηκε από την
Ολομέλεια της Βουλής στις 23.1.13..

- Το τεύχος συνοδεύουν, και οι 10 εξουσιοδοτικές αποφάσεις καθώς και οι 57 διευκρινιστικές
ερμηνείες της Διοίκησης (ΥΠΕΚΑ, ΤΕΕ, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Μεταφορών, ΙΚΑ).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Απόφ. Υ.Α.Π.Ε./16934/12
- ΑΠΕ σε στέγες και δώματα κτιρίων - Τροποποίηση.

Απόφ. 41020/12
- Κανονισμός εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών -
Τροποποίηση Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Απόφ. 48963/12
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων - Προδιαγραφές Α.Ε.Π.Ο.

Εγκ. 16/12
- Εκκλησιαστικά έργα - Έκδοση αδειών δόμησης.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Π.Δ. 12.6.2012
- Προστασία μικρών παράκτιων υγροτόπων.

Π.Ν.Π. 31.10.2012
- Αυθαίρετα - Έντυπη υποβολή βεβαιώσεων Μηχανικών.

Υγειονομικός Κανονισμός 96967/12
- Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατάργηση της 8577/83.

Εγκ. 17/12
- Αυθαίρετα - Τρόπος υπολογισμού.

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

N. 4056/2012
- Ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από άλλες χρήσεις.

Απόφ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/2012
- Φωτοβολταϊκά σε δώματα και στέγες κτιρίων - Τροποποίηση.

Εγγρ. 33803/2012, 38490/2010, 29418/2012
- Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ/12) - Ισχύς Κανονιστικών πράξεων.

Απόφ. 1972/2012
- Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Διαδικασία μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών.

Εγγρ. 1668/2012, 1669/2012
- Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ/12) - Εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων.

Εγκ. 11/2012
- Δημόσια έργα - Τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου.

Εγγρ. 36706/2012
- Επιτρεπόμενες χρήσεις στην αμιγή κατοικία.

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

N. 4070/2012
- Επιτρεπόμενες χρήσεις - Πρατήρια υγρών καυσίμων (άρθρ. 114)
- Τροποποίηση του κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
(άρθρ. 123-132, 146)
- Βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ (άρθρ. 141)
- Λειτουργική αδειοδότηση Τουριστικών καταλυμάτων (άρθρ. 149-154, 166)
- Τουριστικοί λιμένες (άρθρ. 156-163)

Απόφ. 3137/191/Φ.15/2012
- Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.

Απόφ. 339/2012
- Χαρακτηρισμός - Οριοθέτηση ΠΟΤΑ.

Απόφ. 18150/2012
- Προδιαγραφές Σ.Ο.Α.Π..

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Απόφ. 278/2012
- Σύνθετα τουριστικά καταλύματα - Ενεργειακές προδιαγραφές.

Απόφ. Υ3β/Γ.Π./24948/2012
- Ιατρεία - Οδοντιατρεία - Άδεια λειτουργίας.

Απόφ. 13448/2012
- Ανοίγματα σε εξωτερικούς τοίχους.

Απόφ. 13451/2012
- Λειτουργική συνένωση χώρων.

Απόφ. Κ1−3508/2012
- Εμπορικές εκθέσεις και εκθεσιακά κέντρα - Άδεια λειτουργίας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Ν. 4055/2012
- Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής.

Απόφ. 177/2012
- Προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Απόφ. 7533/2012
- Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης και Άδειας δόμησης.

Απόφ. 9875/2012
- Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

Απόφ. 7492/2012
- Απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.

Απόφ. 925/76/2012
- Επιχειρηματικά Πάρκα - Βεβαίωση συμβατότητας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Π.Ν.Π. 31.12.2011
- Παράταση προθεσμιών για τη ρύθμιση αυθαιρέτων.

Ν. 4042/2012
- Βεβαίωση Μηχανικού - Τοπογραφικό διάγραμμα (άρθρ. 49).
- Ημιυπαίθριοι - Τακτοποίηση (άρθρ. 50)

Απόφ. 1958/2012
- Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες.

Απόφ. 911/2012
- Πράσινο σε δώματα και στέγες.

Δ17α/03/8/ΦΝ 460/2012
- Ενιαία Τιμή Αφετηρίας (ΕΤΑ) για τα οικοδομικά έργα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ν. 4001/2011
- Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρικού και φυσικού αερίου.

Αποφ. 192/2011
- Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Εκπαίδευση.

Εγκ. 28/11
- Δημόσιες Συμβάσεις έργων και μελετών - Κατώτατα Όρια.

Εγγρ. 55219/11
- Βεβαιώσεις Μηχανικών,Τοπογραφικά Διαγράμματα.

Εγκ. 4709/11
- Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ σε Δασικές Εκτάσεις.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ν. 4030/2011
- Τρόπος έκδοσης δόμησης - Διατήρηση αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς - Τουριστικές εγκαταστάσεις σε δασικές εκτάσεις.

Απόφ. Φ2/86822/Δ5/2011
- Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων.

Απόφ. 18061/873/2011
- “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Απόφ. 28035/2011
- Νήσος Θήρα και Θηρασία - Δόμηση εκτός σχεδίου.

Εγκ. 20/2011
- Εισφορά σε χρήμα - Δήλωση ιδιοκτησίας πιστοποιητικό.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Ν. 4001/2011
- Εγκατάσταση κέντρων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χρήσεις γης -Λατομεία αδρανών υλικών.

Π.Δ. 4.11.2011
- Οικισμοί μέχρι 2.000 κατοίκους - Αρτιότητα - Σ.Δ. - Απόσταση Δ εξώστες.

Π.Δ. 19.10.2011
- Ζ.Ο.Ε. Άνδρου.

Εγκ. 7/2011
- Εκτός σχεδίου οικοδομικές άδειες.

Εγκ. 14/2011
- Εξαίρεση από την κατεδάφιση των άρθρων 8 και 9 του Ν. 1512/1985.

ΣΕΠΤΕΜΡΒΙΟΣ 2011

ΣΕΠΤΕΜΡΒΙΟΣ 2011

Ν. 4002/2011
- Σύνθετα τουριστικά καταλύματα - Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).

Ν. 4014/2011
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση - Ειδικό πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης - Απαγόρευση μεταβίβασης.

Απόφ. 41498/2011
- Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών για την υπαγωγή στη ρύθμιση περί αυθαιρέτων.

Απόφ. 41525/2011
- Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παραβόλου - Καθορισμός δόσεων καταβολής του ειδικού προστίμου διατήρησης.

Απόφ. 39608/2011
- Γραμμή δόμησης οικισμών μέχρι 2000 κατοίκ..

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Ν. 3978/2011
- Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας - Έννοια παραμεθόριων περιοχών, δικαιοπραξίες.

Ν. 3982/2011
- Βιομηχανικά και Επιχειρηματικά πάρκα - Κατάργηση παρεκκλίσεων για τις εκτός σχεδίου βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ν. 3984/2011
- Διαγνωστικά εργαστήρια, πολυιατρεία και πολυοδοντοιατρεία, επιπλέον χώροι που δεν προσμετρούνται στο Σ.Δ.

Απόφ. 28766/2011
- Αμοιβές μελετών κτηματογράφησης.

Εγκ. 11/2011
- Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/11 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Ν. 3918/2011
- Ιδιωτικές κλινικές - Επέκταση ή μείωση κλινών - Μεταστέγαση.

Ν. 3922/2011
- Χωροθέτηση κέντρων ή μονάδων υποδοχής μεταναστών - Υπηρεσίες ασύλου.

Ν. 3959/2011
- Προθεσμίες υποβολής επενδυτικών σχεδίων (άρθρ. 54)

Ν. 3983/2011
- Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος.

- Πρόγραμμα διπλής ανάπλασης περιοχών Λεωφ. Αλεξάνδρας και Βοτανικού

Απόφ. 26804/2011
- Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Σ.τ.Ε. 505/2011
- Χωροθέτηση παιδικών σταθμών.

Σ.τ.Ε. 899/2011
- Οριοθέτηση ρεμάτων.

ΜΑΪΟΣ 2011

ΜΑΪΟΣ 2011

Απόφ. 1084/2011
- Ανακατασκευή διατηρητέων κτηρίων
ή κτισμάτων - Προϋποθέσεις.

ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/88/25948/2011
- Αποζημίωση πολιτών, μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από την διοίκηση.

Απόφ. 145116/2011
- Aνακύκλωση υγρών αποβλήτων

Απόφ. 17303/2011
- Αιτήσεις υπαγωγής σε επενδυτικά σχέδια.

Εγκ. 4/2011
- Αιτήσεις θεραπείας ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

N. 3943/2011
- Φορολόγηση Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
(άρθρ. 20 παρ. 8), Ενεργειακή Αναβάθμιση ακινήτου - Φορολογικές απαλλαγές (άρθρ. 21 παρ. 1β).

Π.Δ. 33/2011
- Επενδυτικά σχέδια, υποβολή και αξιολόγηση.

Π.Δ. 35/2011
- Επενδυτικά σχέδια - Επιχορηγήσεις.

Απόφ. 196978/2011
- Χωροθέτηση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ).

Απόφ. 6952/2011
- Υποχρεώσεις και μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών
σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Ν. 3937/2011
- Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών - Διατήρηση βιοποικιλότητας και ρυθμίσεις για την προστασία και τη διαχείριση περιοχών δικτύου Natura 2000.

N. 3937/2011
- Επανέγκριση πολεοδομικών μελετών ρυμοτομικών σχεδίων κ.α. (άρθρ. 31).

N. 3919/2011
- Αμοιβές μηχανικών.

Απόφ. 9584/2011
- Εργασίες στις όψεις των κτιρίων, εναρμόνιση προς τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Απόφ. Φ. 2050/2011
- Αιτήσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικών και αρχιτεκτόνων μέσω ΚΕΠ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ν. 3908/2011
- Οικονομική ανάπτυξη - Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Απόφ. 306657/2010
- Εξαίρεση από την κατεδάφιση κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων.

Απόφ. 7265/957/2001
- Ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ.

Απόφ. 16359/2010
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Σ.τ.Ε. 2655/2007
- Λειτουργία θερινού κινηματογράφου σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ν. 3905/2010
- Άδεια λειτουργίας πρακτορείων του ΟΠΑΠ (άρθρ. 47).

Απόφ. 285/11/2010
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εγκ. 2366/2011
- Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Εγκ. 2279/22.12.2010
- Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής. Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Εγκ. 1463/1/2011
- Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγής χρήσης - Διευκρινίσεις.

Σ.τ.Ε. 3921/2010
- Κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων κτισμάτων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ν. 3897/2010
- Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΙΚΤΕΟ, Συνεργεία αυτοκινήτων, Πρατήρια υγρών καυσίμων, Διατήρηση ημιυπαιθρίων.

Ν. 3904/2010
- Παράταση υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 28.2.2010 για την υπαγωγή των ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων.

Απόφ. 54289/2010
- Ολοκλήρωση εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων.

Απόφ. 13347/2010
- Τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων.

Εγκ. 20.12.2010
- Εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. διευκρινίσεις.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ν. 3894/2010
- Ειδικές ρυθμίσεις για τη επιτάχυνση και υλοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Απόφ. 49731/2010
- Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου - Τροποποίηση Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Απόφ. Α1150236/ΕΞ/2010
- Δημόσια έργα - Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Απόφ. 8207/2010
- Καθορισμός γραμμής δόμησης σε μη παραδοσιακούς οικισμούς του Ν. Κυκλάδων.

Εγκ. 19/26.11.2010
- Διατήρηση ημιυπαίθριων - Έκδοση οικοδομικής άδειας, βεβαίωση χώρων κυρίας χρήσης - Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας κ.λπ..

ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2010

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Ν. 3883/2010
- Παραχώρηση στρατιωτικών ακινήτων.

Απόφ. ΑΥ/Φ1/19598/2010
- Διαδικασία αδειοδότησης Α.Π.Ε..

Απόφ. ΑΥ/Φ1/19384/2010
- Υποβολή αιτήσεων Φ/Β σταθμών.

Απόφ. ΑΥ/Φ1/17149/2010
- Σύμβαση αγοραπωλησίας Α.Π.Ε..

Απόφ. 1101/2010
- Πρώτη κατοικία - Φοροαπαλλαγές.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

N. 3878/2010
- Ειδικό σήμα λειτουργίας Τουριστικών καταλυμάτων (άρθρ. 25).

Ν. 3886/2010
- Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Π.Δ. 100/2010
- Αρμοδιότητες Ενεργειακών επιθεωρητών.

Απόφ. 36259/1757/2010
- Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Απόφ. 40158/2010
- Φ/Β συστήματα σε γήπεδα και κτίρια εκτός σχεδίου.

Εγκ. 1603/2010
- Οδηγίες εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ.

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΥΤΟΥΣΤΟΣ 2010

N. 3850/2010
- Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων - Σχεδιασμός χώρων εργασίας.

Απόφ. 27826/2010
- Κτηματογράφηση περιοχών.

Απόφ. 9949/2010
- Θεματικά Πάρκα - Ειδικό σήμα λειτουργίας.

Απόφ. 36720/2010
- Φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου.

Έγγρ. 3252/2010
- Περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Εγκ. ΑΥ/Φ1/14586/2010
- Οδηγίες εφαρμογής του Ν. 3851/2010.

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

Ν. 3851/2010
- Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ν. 3855/2010
- Μέτρα για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Απόφ. 4424/2010
- Αγροτική Ανάπτυξη.

Απόφ. 29754/2010
- Τρόπος είσπραξης και απόδοσης του προστίμου για τους ημιυπαίθριους.

Απόφ. Δ15/11819/2010
- Όρια αμοιβών.

Απόφ. 63893/2010
- Άδεια λειτουργίας κολλεγίων.

Απόφ. 21859/2010
- Εφαρμογή της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

ΜΑΪΟΣ 2010

ΜΑΪΟΣ 2010

Π.Δ. 38/2010
- Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Απόφ. 20554/3430/2010
- Έλεγχος, αναθεώρηση, επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελετών.

Πυροσβεστική διάταξη 12β/2010
- Βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας.

Εγκ. 6/2010
- Έλεγχος εκδοθεισών οικοδομικών αδειών.

Εγκ. 20658/2010
- Συντελεστής λ όλων των τριμήνων έτους 2009.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

N. 3843/2010
- Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, Μητροπολιτικές αναπλάσεις.

Απόφ. 3817/2010
- Τέλος λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων.

Απόφ. 10237/3/2010
- Πρόσωπο οικοπέδου σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους, τυφλά οικόπεδα.

Εγκ. 17879/5/2010
- Διευκρινίσεις για υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

N. 3827/2010
- Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου.

Απόφ. Δ6/Β/5825/30.3.2010
- Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Απόφ. Δ17α/10/44/ΦΝ275/2010
- Τροποποίηση του ΕΑΚ-2000, Συντελεστές σπουδαιότητας κτιρίων, Σεισμικός αρμός.

Απόφ. Δ17α/01/45/ΦΝ 429/2010
- Τροποποίηση του Ελληνικού ΕΚΩΣ 2000, Κοντά Υποστυλώματα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ν. 3818/2010
- Απαγόρευση ανοικοδόμησης σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές και Προστασία των Δασών και Δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής.

Ν. 3819/2010
- Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση.

Πυρ. Δ/ξη 13α/2010
- Διάρκεια πιστοποιητικού πυροπροστασίας και χορήγηση προσωρινού, σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίριαν.

Εγκ. 1/2010
- Πρόσωπο οικοπέδου σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ν. 3815/2010
- Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία - Τροποποίηση.

Ν. 3816/2010
- Ρυθμίσεις Οφειλών προς τις Τράπεζες.

Απόφ. 31252/2009
- Χρήση Αθλητικών Δραστηριοτήτων.

Εγκ. 2/2010
- Έλεγχος των Τεχνικών Προσφορών - Αιτιολόγηση της βαθμολόγησης τους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Ν. 3808/2009
- Έκτακτη Εισφορά στη μεγάλη ακίνητη Περιουσία.

Ν. 3812/2009
- Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο.

Απόφ. 52167/2009
- Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγής.

Απόφ. 69139/2009
- Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

Απόφ. 52907/2009
- Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ΑμεΑ σε κοινόχρηστους Χώρους των οικισμών.

Εγκ. 22/2009
- Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις Έργων και
Μελετών τα οποία θα εφαρμόζονται από 1.1.2010.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Ν. 3794/2009
- Επαγγελματική Κατοχύρωση
Αποφοίτων ΤΕΙ (Άρθρ. 18).

Π.Δ. 189/2009
- Καθορισμός και Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων Υπουργείων.

Απόφ. 16793/2009
- Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων.

Απόφ. 102987/2227/2009
- Διάνοιξη Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου.

Σ.τ.Ε. 3500/2009
- Κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων εντός και εκτός σχεδίου -
Χρήση ξενοδοχείου σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Π.Δ. 148/2009
- Περιβαλλοντική Ευθύνη.

Π.Δ. 188/2009
- Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

ΠΝΠ της 29.10.2009
- Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων
και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση.

Εγκ. 17280/2009
- Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

N. 3775/2009
- N. 3777/2009 Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία - Χρηματοδότηση.

Π.Δ. 163/2009
- Συνεργεία Μικροεπισκευών.

Π.Δ. 138/2009
- Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών - Όρια Αμοιβών.

Απόφ. Δ15/19263/2009
- Όρια Αμοιβών έτους 2009.

Απόφ. Φ50/48597/5875/2009
- Ιδιωτικά Κέντρα Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο).

Απόφ. 103040/1235/2009
- Αποκατάσταση Καμένων Εκτάσεων, Αντιπλημμυρικά Έργα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

N. 3775/2009
- Επενδυτικά σχέδια στη Βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμό – Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.

Π.Δ. 8.7.2009
- Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση απορριμμάτων εκτός σχεδίου.

Π.Δ. 93/2009
- Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, γραφείων μελετών και των στελεχών τους.

Εγκ. 5/2009
- Τακτοποίηση Ημιυπαιθρίων.

Εγκ. 13143/2009
- Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

N. 3766/2009
- Λειτουργική Τακτοποίηση Τουριστικών Καταλυμάτων – Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Ν. 3775/2009
- Τακτοποίηση Ημιυπαίθριών Χώρων – Συντελεστής Δόμησης, Εξώστες και Ημιυπαίθριοι, Κλειστός Χώρος Στάθμευσης.

Απόφ. 24208/2009
- Χωροταξικός Σχεδιασμός για τον Τουρισμό.

Απόφ. 29116/2009
- Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Εκτός Σχεδίου.

Απόφ. 29107/2009
- Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στα Δώματα και τις Στέγες.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Απόφ. 11508/2009
- Χωροταξικός Σχεδιασμός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

ΦΕΚ 1079 Β της 4.6.2009
- Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Δώματα και Στέγες Κτιρίων.

Εγγρ. Δ6/Φ16/16227/13.9.2007
- Επαγγελματικά Δικαιώματα - Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

ΜΑΪΟΣ 2009

ΜΑΪΟΣ 2009

Ν. 3756/2009
- Επαναδημοσίευση Διαγραμμάτων.

Απόφ. 24326/2886/2009
- Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. - ΜΟΤΟ.

Απόφ. 1038460/2439/2009
- Παραχώρηση Αιγιαλού στους Ο.Τ.Α..

Απόφ. 16085/Φ.700.1/2009
- Πυροπροστασία Συνεργείων Αυτοκινήτων, Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,
Εμπορευματικοί Σταθμοί, Σταθμοί Λεωφορείων.

Σ.τ.Ε. 3930/2008
- Εξαίρεση από Κατεδάφιση Αυθαιρέτων Κτισμάτων μετά την 31.1.1983.

Απρίλιος 2009

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Ν. 3734/2009
- Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί.

Π.Δ. 37/2009
- Άδεια Εκμετάλλευσης Περιπτέρων.

Απόφ. Δ16γ/694/7/117/Γ/2009
- Κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ).

Απόφ. 3015/30/6/2009
- Ασφάλεια Τραπεζών, Κτιριολογικές Επεμβάσεις.

Μάρτιος 2009

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

N. 3746/2009
- Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.

N. 3752/2009
- Αναπτυξιακός Νόμος - Τροποποίηση.

Π.Δ. 19/2009
- Ελικοδρόμια.

Απόφ. Δ3/Δ3271/781/2009
- Προστασία Αεροπορικών Εγκαταστάσεων.

Φεβρουάριος 2009

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Απόφ. 674/2008
- Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες.

Απόφ. ΔΙΠΑΔ/12/2009
- Οδηγίες για την παρακολούθηση και εφαρμογή των προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.).

Απόφ. 2527/2009
- Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

Ιανουάριος 2009

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Ν. 3710/2008
- Χωροταξικές και Πολεοδομικές ρυθμίσεις συνεργείων και πρατηρίων καυσίμων.

Ν. 3728/2008
- Κτηματολόγιο, διόρθωση εγγραφής.

Ν. 3731/2008
- Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας.

Απόφ. 28425/2008
- Ασφάλεια Ανελκυστήρων, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση.

Απόφ. 143754/2008
- Ιχθυοτροφία, Υδατοκαλλιέργειες, αυθαίρετα, εξαίρεση από την κατεδάφιση, δικαιολογητικά.

Εγκ. 560245/2008
- Συντελεστής λ, β, γ και δ τριμήνων 2008.

Σ.τ.Ε. 57/2009
- Ανάπλαση στην Περιοχή του Ελαιώνα - Βοτανικού.